DSR 1500

  • Audio inputs: 2x BNC AES/EBU and 4x XLR3 analog
  • Audio outputs: 2x BNC AES/EBU and 4x XLR3 analog
  • Playback Formats: DVCAM, DVCPRO 25, DV
  • Recording Formats: DVCAM
  • Video input: SDI, YUV, Y/C and CVBS
  • Video outputs: SDI, YUV, Y/C and CVBS

Categories

Request information

Click here...